Pravidla

Podmínky účasti a pravidla závodu Brdskými hvozdy

Účastník závodu Brdskými hvozdy se zavazuje splnit následující podmínky:

 1. Vyplnit přihlašovací formulář uvedený na internetové stránce https://sites.google.com/salomena.cz/brdy/. Vyplnění elektronické přihlášky a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce. Účastník tím potvrzuje níže uvedená pravidla závodu.
 2. Uhradit startovné v souladu s vybranou tratí a kategorií v uvedeném termínu. Startovné se nevrací, lze ale převést na jinou osobu.
 3. Potvrdit podmínky – pravidla závodu a souhlas se zpracováním osobních údajů zaškrknutím kolonky při on-line registraci.
 4. Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. V případě využití elektronické přihlášky je nutné vyplnit a odevzdat písemný souhlas při převzetí startovního čísla (bez písemného souhlasu nebude číslo vydáno).
 5. Každý účastník startuje na vlastní odpovědnost.
 6. Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální úrazové pojištění.
 7. Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.
 8. Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí.

Pravidla závodu

 1. Vítězi v jednotlivých kategoriích a celkové klasifikaci se stávají závodníci, kteří nejrychleji absolvují trasu závodu.
 2. Poškození a úpravy startovního čísla znemožňující identifikaci rozhodčími se trestá časovou penalizací. Startovní čísla jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.
 3. Trasa závodu je vedena po stávajících turistických cestách a v několika úsecích bude organizátory doznačena dočasným značením šipkami na tabulkách velikosti A5 s logem závodu a reflexními prvky.
 4. Na trase závodu budou umístěny samoobslužné kontrolní body, jejichž průchod si účastník bude zaznamenávat do kontrolní karty. Pokud se účastník v cíli neprokáže kartou s označenými všemi body, bude mu připočtena časová penalizace. Za 1 chybějící kontrolu – 60 minut, za 2 chybějící kontroly 120 minut, za 3 a více chybějících kontrol – diskvalifikace ze závodu.
 5. Věcné ceny obdrží 3 nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích. Vítězové kategorií obdrží sportovní trofeje.
 6. Účastník je povinnen při nehodě jiného účastníka poskytnout první pomoc a přivolat odbornou pomoc nebo pořadatele.
 7. Závodu se nesmí účastnit osoby s onemocněním srdce, oběhové soustavy nebo jakýmkoliv onemocněním, které vylučuje bezpečné absolvování závodu.
 8. Závodu se nesmí účastnit osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek. Běžci nesmí užívat zakázaných podpůrných prostředků zvyšujících výkonnost.Tresty a penalizace může udělit Hlavní rozhodčí po konzultaci s pořadatelem.
 9. Tresty můžou být uděleny za porušením pravidel závodu. Zejména pak za úmyslné zkracování trati, znečišťování trati a přírody (odpadky možno vyhazovat pouze v těsné blízkosti bufetu do 50 m), nedodržování návštěvního řádu CHKO Brdy, nedostatek vybavení mající vliv na bezpečnost, nedodržení zásad fair play, nesportovní chování, nedodržování pravidel silničního provozu. V případě diskvalifikace pořadatel nevrací startovné.
 10. Protesty je možno podat hlavnímu rozhodčímu závodu písemnou formou do 30 minut po vyvěšení výsledků na informační tabuli, s kaucí 500 Kč. Kauce se nevrací, pokud hlavní rozhodčí po dohodě s pořadatelem protest neuznají. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je konečné a zavazující.
 11. Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem.
 12. Závod se koná bez ohledu na počasí. Pořadatel si osvojuje právo na změnu trati nebo zrušení závodu s ohledem na živelné a jiné pohromy z vyšší moci. Prosíme všechny účastníky, aby neznečišťovali odpadky trasu závodu a okolní přírodu. V případě odstoupení ze závodu pořadatel nevrací startovné.
 13. Odstoupení ze závodu: Účastník, který chce odstoupit v průběhu závodu je povinen toto nahlásit pořadatelům v místech kontrolních stanic. Zde bude možné se dohodnout na přepravě zpět do cíle - tato přeprava bude zpoplatněna. V případě, že účastník odstoupí ze závodu mimo kontrolní stanoviště, je nutné toto nahlásit na kontaktní telefonní číslo +420 731 537 523 nebo +420 731 537 523 (jinak po vás bude vyhlášeno pátrání záchranných složek). V případě, že v důsledku toho, že nenahlásíte odstoupení ze závodu pořadateli, a bude vyhlášeno pátrání, veškeré výdaje pátrací akce hradí hledaný účastník.
 14. Doporučené vybavení účastníka je funkční čelovka s náhradními bateriemi, mobilní telefon, isotermická folie, vhodné oblečení s ohledem na počasí, nouzová zásoba jídla, nádoba na min 1 litr vody, peníze na nákup občerstvení na trase, případně pro zajištění návratu do cíle v případě odstoupení ze závodu.
 15. Parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.).

Účastníci závodu vyplněním on-line registrace a zaškrtnutím kolonky „Souhlasím s pravidly“ stvrzují, že byli seznámeni s propozicemi a právním ujednáním závodu a souhlasí s použitím svých osobních dat pro potřeby pořadatele. Pořadatel a hlavní rozhodčí si vyhrazují právo na vlastní výklad pravidel těchto propozic nebo jejich případnou změnu.

Trasa závodu vede v chráněné krajinné oblasti Brdy. Účastníci se musí chovat v souladu s pravidly pohybu v CHKO. Účastníci se musí chovat ohleduplně k návštěvníkům a ostatním osobám pohybujících se na trati.

Pořadatel a všechny osoby s ním spolupracující a také osoby spojené s přípravou a organizací závodu nenesou odpovědnost ve vztahu k účastníkům za škody osobní, věcné a majetkové, které vzniknou před, v průběhu nebo po závodě. Účastníci startují na vlastní odpovědnost. Účastníci nesou odpovědnost osobní i právní, za všechny způsobené škody. Prostřednictvím tohoto prohlášení se účastník zříká vymáhání právních nároků nebo náhrad od pořadatele, nebo jeho pověřených zástupců, v důsledku nehody nebo škody vzniklé v souvislosti se závody. Beru na vědomí, že budu dodržovat nařízení a pokyny pořadatele a pravidla uvedené v propozicích. Souhlasím s podmínkami účasti a přihlašuji se tímto na závody. V případě startu mladistvých do 18 let se požaduje písemný souhlas rodičů nebo právních zástupců.

Zásady ochrany osobních údajů dle článku 13 (popř. 14) GDPR

Pro pořadatelské účely musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k této akci je spolek Salomena z.s., IČ: 68818394, se sídlem Jiráskova 181, 33561, Spálené Poříčí, e-mail: info@salomena.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 1. Vyřízení registrace na závod a řešení případných reklamací.
 2. Abychom Vám mohli odesílat aktuální newslettery a zajistit efektivní vyřešení Vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, pohlaví, doručovací adresu, e-mail a telefonní číslo.
 3. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu 5 let. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře a který můžete kdykoli odvolat.
 4. Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být Vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti propagace závodu, registrace na závod a to pouze v nezbytném rozsahu. Těmito zpracovateli jsou: Google, Facebook.
 5. Jméno a datum narození závodníka mohou být zveřejněny v rámci vyhlášení výsledků závodu v tisku, rádiu a televizi. Nikomu dalšímu osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastník souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukových záznamů své osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Běh na Kokšín (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.behnakoksin.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek. Závodník zároveň souhlasí se zveřejněním výsledků závodu obsahující jeho osobní data (jméno, příjmení, datum narození) v tisku, rádiu a televizi. Svou přihláškou potvrzuji, že jsem byl seznámen se všemi předpisy propozic závodu a že formulář přihlášky jsem vyplnil pravdivě a kompletně. Vyslovuji souhlas s použitím svých osobních dat pořadateli závodu Salomena z.s. v souladu s s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 1. mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 2. požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 3. na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl.17 Nařízení,
 4. na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 5. na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 6. odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 7. podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.